Arbetsförmedlingen
Logga AF

Ett verktyg för att inkludera alla


LIA på Arbetsförmedlingen

Tid: april-maj 2020

Roll: UX-designer, med handledning av chief accessibility officer Elisabeth Aguilera

Nyckelord: UX-strategi, Digital tillgänglighet, WCAG

Bakgrund och uppdrag

Under det första kvartalet av 2020 har alla medarbetare fått ta del av internutbildningar om digital tillgänglighet. Trots utbildningsinsatserna visar utvärderingar och enkätsvar att det är få som har implementerat de nya kunskaperna och förändrat sina arbetssätt.


Min uppgift var att ta fram en övning i form av ett arbetsmaterial som skulle inspirera till att arbeta med inkluderande design. Materialet skulle kunna användas både på plats och distans, samt i alla faser av ett projekt. Målgruppen var utvecklingsteamen.

Design thinking och double diamond

Det var intressant att applicera en design thinking-process på ett pågående strategiarbete. Att använda ux-metoder för att försöka förstå medarbetarnas beteenden och behov, för att inspirera till att förändra arbetssätt. 


Jag befann mig under arbetet främst i den första delen av double diamond, i att försöka förstå problemet. 

Illustration av designprocess

Metoder för insamling av data

Jag använde mig av följande metoder för att försöka förstå problembilden och sätta mig in i användarnas behov. Hur gör man för att förändra arbetssätt och hur synliggör man nyttan och nödvändigheten i att arbeta med digital tillgänglighet?


 • Utvärdera existerande data
  Jag tog del av enkätsvar och utvärderingar


 • Intervjuer med utvecklare och UX-strateg
  Formulerade intervjufrågor om arbetssätt och digital tillgänglighet


 • Omvärldsbevakning - studier, konkurrenter, övningar
  Sökte relevanta studier och rapporter kring hur man förändrar arbetssätt. Undersökte hur andra myndigheter, företag och organisationer arbetar samt sökte information om olika slags övningar för inkludering - värderingsövningar, pedagogiska övningar, workshops, empatilabb e.t.c.

Insikter

Det var inte bara den insamlade datan som gav relevanta insikter utan även samtal med handledare och kollegor. Diskussioner om hur man arbetar inkluderande och hur inkludering skapar trygghet i arbetsgruppen, vilket ökar förmågan till kreativitet.


 • Verkliga möten med användarna skapar empati

 • Tydliga krav ovanifrån är nödvändiga för att förändra arbetssätt
  .. men i kombination med empati för användarna

 • Alla kan exkluderas - det beror på situationen
  Inom situationell design pratar man om hur alla kan exkluderas i relation till situation, förutsättningar och tekniska lösningar

 • Inkludering ökar kreativiteten
  .. och främjar därigenom innovationIdégenerering - Vem exkluderar vi?
Idégenererandet pågick kontinuerligt under processens gång. Jag frågade mig hur jag kan ta fram en övning som inspirerar till att arbeta inkluderande utan att ha användarna fysiskt i rummet. Hur kan man påminna varandra om vikten, och nyttan, av att inkludera alla?

Det som tog mig vidare var framför allt en text om situationell design, från Inclusive design centre i Kanada, som berörde hur alla människor i olika situationer möter hinder och blir funktionshindrade.

Illustrationer av idéer i form av t.ex. pussel

Lösning - Ett verktyg för att inkludera alla

För att kunna inkludera och möta allas behov, behöver vi få syn på vilka vi exkluderar. Jag tog därför fram ett arbetsmaterial som ska försöka synliggöra vilka behov vi inte tar hänsyn till. Genom att uppmärksamma detta öppnar man upp för nytänkande lösningar.

Övningen börjar med att man ska hålla tjänsten som man utvecklar i åtanke. Därefter ska man fylla i en lucktext i formen av ett scenario, med hjälp av förutbestämda alternativ.

Luckorna i scenariot relaterar till användarens personliga förutsättningar, miljö och sammanhang. Jag valde sammanhang som Arbetsförmedlingens användare kan befinna sig i. De personliga förutsättningarna utgår från de sju diskrimineringsgrunderna.

Illustration av förutsättningar, miljö, sammanhang
Illustration av scenario
Illustration av ifyllt scenario

Exempel:

Därefter ska man beskriva vilka hypotetiska behov man tror att användaren har, och prioritera dessa utifrån vad man vet minst om och tror kan få störst konsekvenser ifall det inte åtgärdas. Slutligen ska man fundera på hur produkten kan möta de hypotetiska behoven genom design och funktion.


Genom att få syn på de situationsbundna behoven öppnar man upp för att kunna bemöta dessa genom specifika och innovativa lösningar.

Illustration av del av övning
Illustration av hur behov och design och funktioner möts

Här presenteras övningen under ett webbinarium som Arbetsförmedlingen höll hos IAAP Nordic i maj 2020.

Utmaningar och lärdomar

 • Applicera ux-metoder på strategiarbete
  Det var både lärorikt och roligt att få använde mig av mina ux-kunskaper i ett pågående strategiarbete med att öka kunskapen inom digital tillgänglihet.

  Jag fick syn på potentialen hos de processer och metoder jag lärt mig. Att en design thinking-process går att applicera på alla slags processer som innefattar användare. Det var spännande att vara en del i arbetet med att få sätta sig in medarbetarnas beteenden och behov för att därigenom kunna förändra arbetssätt. 

 • Ökad kunskap om digital tillgänglighet
  Praktiken på arbetsförmedlingen gav mig ökade kunskaper inom området digital tillgänglighet.

  Utöver att delta i det pågående strategiarbetet fick jag designa en karta över WCAG-riktlinjerna, gå utbildningar om tillgänglighet och myndighetsarbete. Jag fick delta vid tillgänglighetstester, skriva tillgänglig microcopy och göra syntolkningar till utbildningsfilmer.


 • Inkluderande design är innovativt

  Min upplevelse av potentialen i att arbeta med inkluderande design bekräftades under praktiken. Jag upplever att ämnet är tvärvetenskapligt och rymmer stor potential för kreativitet och innovation.